.

.

.

ເລື່ອງແນະນຳຂອງ ວິທະຍາໄລ ລາວນາໆຊາດ ອຸດົມໄຊ

ຫຼັກສູດທີ່ໜ້າສົນໃຈ

 ຫຼັກສູດທີ່ໜ້າສົນໃຈມີຫຼັກສູດດັ່ງນີ້:  ຫຼັກສູດຊັ້ນສູງ ສາຂາວິຊາ ການເງິນ-ບັນຊີ, ຫຼັກສູດ ຊັ້ນສູງ ສາຂາວິຊາພາສາອັງກິດທຸລະກິດ, ຫຼັກສູດຊັ້ນສູງ ສາຂາວິຊາເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ-ການຈັດການ,  ແລະ ຫຼັກສູດຊັ້ນສູງ ສາຂາວິຊາບໍລິຫານການຈັດການ. 

ກຽມຄວາມພ້ອມ ແລະ ສະມັກເຂົ້າຮຽນ

ເປິດຮັບນັກສຶກສາ

ຄະນະບໍລິຫານງານ

Apr 22

ພາບການເຄື່ອນໄຫວຂອງ ວລຊ

ວັນທີ 22-23/6/2019 ວິທະຍາໄລລາວນາໆຊາດ ສາຂາແຂວງອຸດົມໄຊ ໄດ້ຈັດພິທີປ້ອງກັນບົດຈົບຊັ້ນຂື້ນ. ບັນຍາກາດຂອນຂ້ອນຕື່ນເຕັ້ນ ການອອກແຮງງານລວມ ຂອງວິທະຍາໄລ ມີຄວາມສາມັກຄີກັນຢ່າງດີ ມີທັງເມື່ອຍທັງມ່ວນ...
ອ່ານເພີ່ມ

ແຈ້ງການ

hello
ອ່ານເພີ່ມ

ການເຄື່ອນໄຫວຂອງວິທະຍາໄລປີ 2018-2019

ພາບການເຄື່ອນໄຫວຂອງ ວລຊ
ວັນທີ 22-23/6/2019 ວິທະຍາໄລລາວນາໆຊາດ ສາຂາແຂວງອຸດົມໄຊ ໄດ້ຈັດພິທີປ້ອງກັນບົດຈົບຊັ້ນຂື້ນ ...
ອ່ານເພິ່ມ
ກອງປະຊຸ່ມ ປືກສາຫາລື ແຜນວຽກງານການສືກສາ ວິທະຍາໄລ ລາວນາໆຊາດແຂວງອຸດົມໄຊ
ເພື່ອຄວາມສາມັກຄີ ແລະ ເສີ່ມຂະຫຍ້າຍວຽກງານການສືກສາ ວິທະຍາໄລ ລາວນາໆຊາດແຂວງອຸດົມໄຊ ...
ອ່ານເພິ່ມ
ປະກາດຮັບນັກສຶກສາໃນສົກຮຽນໃໝ່
ຮັບນັກສຶກສາ ເຂົ້າຮຽນທີ່ ວິທະຍາໄລລາວນາໆຊາດ ແລະ ວິທະຍາໄລເຕັກນິກໄຟຟ້າແລະອຸດສາຫະກຳປຸ່ງແຕ່ງ ...
ອ່ານເພິ່ມ
ແນະນຳ ວິທະຍາໄລ ລາວນາໆຊາດ ສາຂາແຂວງອຸດົມໄຊ ໂດຍລະອຽດ
ວິທະຍາໄລລາວ ນາໆຊາດ ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ ສ້າງຕັ້ງຢ່າງເປັນທາງການ ສະບັບທີ ...
ອ່ານເພິ່ມ
Loading...