ວຽກງານການຮ່ວມມື

    ວິທະຍາໄລລາວນາໆຊາດ ສາຂາແຂວງອຸດົມໄຊ ໄດ້ຖືເອົາວຽກງານການຮ່ວມມືພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ເພື່ອສ້າງກົນໄກການປະສານງານ ແລະ ຂະຫຍາຍໂອກາດ ໃນການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດກໍ່ຄື ການພັດທະນາແຫຼງການຮຽນ-ການສອນໃຫ້ມີຄຸນນະພາບ ທຽບເທົ່າກັບບັນດາສະຖາບັນຂອງພາກລັດ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ເທື່ອລະກ້າວ, ຊື່ງມາສົກປີ 2012-2013 ໄດ້ມີການສະໜັບສະໝູນ ໂຄງການ PUM ຈາກປະເທດເນເທີແລນ ທີ່ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອອາສາສະມັກ ມາພັດທະນາແຜນຍຸດທະສາດຂອງວິທະໄລ; ສົກປີ2014  ໄດ້ເຊັນບົດບັນທຶກການຮ່ວມມື ກັບວິທະຍາໄລຊຸມຊົນນານ ແລະ ວິທະຍາໄລເຕັກນິກນານ ຈັງຫັວດນານ ແຫ່ງຣາຊາອານາຈັກໄທ; ຕໍ່ມາໃນວັນທີ23 ມັງກອນ 2018 ໄດ້ຂະຫຍາຍຕານ່າງການຮ່ວມມື ກັບ ວິທະຍາໄລເຕັກນິກໄຟຟ້າອຸດສະຫາກຳ ແລະ ການປຸງແຕ່ງຮ່າໂນຍ ແຫ່ງ ສສ ຫວຽດນາມ, ນອກຈາການຮ່ວມມື ກັບຕ່າງປະເທດແລ້ວ ໃນສົກປີ:2015 ວິທະຍາໄລຍັງຖືສຳຄັນໃນການຮ່ວມມື ກັບບັນດາສາຖາບັນທະນາຄານ ແລະ ບໍ່ລິສັດຈຳນວນໜຶ່ງ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການດຳເນີນການ ປະຕິບັດການຮຽນ – ການສອນ ໃຫ້ມີຄວາມສອດຄ່ອງ ກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງຕະຫລາດແຮງງານ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *