ວິທະຍາໄລລາວນາໆສາຂາແຂວງອຸດົມໄຊ 2019-2020

ວິທະຍາໄລລາວນາໆສາຂາແຂວງອຸດົມໄຊສະຖານທີ່ຕັ້ງຢູ່ບ້ານນາເລົ່າເມືອງໄຊແຂວງອຸດົມໄຊເບີໂທລະສັບ: 081 2111615ວິທະຍາໄລລາວນາໆສາຂາແຂວງອຸດົມໄຊ ຈະໃຫ້ທຶນການສຶກສາໃຫ້ແກ່ນັກຮຽນທີ່ຈົບມໍປາຍ ( ມໍ7 )

ຜູ້ທີ່ໄດຮັບທຶນການສຶກສາຕ້ອງປະຕິບັດຕາມເງືອນໄຂຂອງວິທະຍາໄລລາວນາໆຊາດສາຂາແຂວງອຸດົມໄຊ ກຳນົດໄວ້ດັ່ງນີ້:

ນັກຮຽນຈະໄດ້ຮັບທຶນຕ້ອງມີໃບຄະແນນຈົບມໍປາຍ ໂດຍມີຄະແນນ 7 ຂື້ນໄປແຕ່ລະວິຊາ

ທາງວິທະຍາໄລລາວນາໆສາຂາແຂວງອຸດົມໄຊຈະໃຫ້ທຶນການສຶກສາໂດຍການຫຼຸດຄ່າຮຽນ 50% ຂອງມູນຄ່າຮຽນແຕ່ລະສົກຮຽນ.

ການຫຼຸດຄ່າຮຍນຈະໄດ້ຮັບຕັ້ງແຕ່ເລີມເຂົ້າຮຽນຈົນຈົບການສຶກສາແຕ່ຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບທຶນຕ້ອງຕັ້ງໃຈຮຽນ, ປະຕິບັດລະບຽບຂອງໂຮງຮຽນໄດ້ດີ, ແຕ່ຫາກຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບທຶນບໍຕັ້ງໃຈຮຽນ ບໍໍ່ປະຕິບັດຕາມລະບຽບຂອງໂຮງຮຽນ ໄດ້ກຳນົດໄວ້ທາງວິທະຍາໄລ ຈະໄດ້ຕັດທຶນການສຶກສາລົງຕາມລຳດັບ.

ນັກຮຽນກຳລັງສຶກສາຢູ່ວິທະຍາໄລລາວນາໆຊາດ ສາຂາແຂວອຸດົມໄຊ ໃນແຕ່ລະປີທີ່ສາມາດ ສອບເສັງໄດ້ເກດສະເລຍ 3,40 ຂື້ນໄປກໍຈະໄດ້ຮັບທຶນການສຶກສາເພີມອີກ 20-30% ຂອງຄ່າຮຽນໃນແຕ່ລະສົກຮຽນ.

ພາຍຫລັງທີ່ໂຮງຮຽນ ມສ ສາມາດຄັດເລືອກເອົານັກຮຽນທີໄດ້ຮັບທືນຕາມເງືອນໄຂໄດ້ແລ້ວ ໃຫ້ເຮັດໃບນຳສົ່ງມາທາງວິທະຍາໄລລາວນາໆຊາດສາຂາແຂວງອຸດົມໄຊ , ພ້ອມເອກະສານປະກອບເຂົ້າຮຽນຕາມທາງວິທະຍາໄລ ໄດ້ກຳນົດໄວ້

ພາຍຫຼັງເຮັດໃບນຳສົ່ງ ແລະ ປະກອບເອກະສານຮຽບຮ້ອຍໃຫ້ຈັດສົ່ງທາງວິທະຍາໄລເລີຍ ຕາມສະຖານທີ່ຢູ່ຂ້າງເທີງນີ້ ພ້ອມທັງຄັດຕິດເອກະສານສັນຍາມາພ້ອມ ເພືອເປັນຫຼັກຖານ.

ສັນຍາສະບັັບນີ້ເຮັດເປັນ 2 ສະບັບ,ໂຮງຮຽນທີ່ໄດ້ຮັບທຶນຖືໄວ້ 1 ສະບັບ, ອີກສະບັບໜຶ່ງໃຫ້ວິທະຍາໄລລາວນາຊາດເກັບມ້ຽນໄວ້ເປັນຫຼັກຖານ.

ຜູ້ອຳນວຍການ                                             ຜູ້ອຳນວຍການ

ໂຮງຮຽນ:………………………                    ວິທະຍາໄລລາວນາໆຊາດສາຂາແຂວງອຸດົມໄຊ

ພະຍານ

1………………………………… (ຝ່າຍວິທະຍາໄລ ວລຊ)

2………………………………… (ຝ່າຍໂຮງຮຽນ ມສ)

ນະໂຍບາຍຂອງວິທະຍາໄລ

  1. ວິທະຍາໄລມີນະໂຍບາຍໃຫ້ທຶນການສຶກສາຜູ້ທີ່ຮຽນເກັ່ງໃນປີໜຶ່ງໆ 3-5 ທຶນດ້ວຍຈ່າຍຄ່າຮຽນພຽງແຕ່ 70%, 75% ແລະ 80% ພາຍໃຕ້ເງືອນໄຂຂອງວິທະຍາໄລກຳນົດ
  2. ວິທະຍາໄລມີຫໍພັກໃຫ້ຢູ່ ໂດຍບໍໄດ້ເສຍຄ່າເຊົ່າ( ພຽງແຕ່ເສຍຄ່ານ໊ຳ, ຄ່າໄຟຟ້າ ແລະຄ່ານຳໃຊ້ອິນເຕີເນັດໃນຫ້ອງພັກ 150 000ຕໍ່ຄົນ ຕໍ່ເດືອນ )
  3. ວິທະຍາໄລມີນະໂຍບາຍໃຫ້ນັກສາຜູ້ທີ່ມີລາຍໄດ້ນ້ອຍໄປເຮັດວຽກຢູ່ບັນດາບໍລິສັດເພືອບາງເບົາພາລະຂອງພໍແມ່
  4. ນັກສຶກສາປີທີ 2 ຈະໄດ້ສົ່ງໄປທັດສະນະສຶກສາ ຫຼື ຝຶກງານຢູ່ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດຕາມເງືອນໄຂ.

ເລີມເຂົ້າຮຽນປົກກະຕິວັນທີ່ 25 ເດືືອນ 8 ຂອງທຸກໆປີ