ປັດຊະຍາ ແລະ ຄຳຂັວນ

ຄຳຂັວນ: ສຶກສາດີ ມີວິໄນ ວິໄສທັດກ້ວາງໄກ

1. ສຶກສາດີ:

2. ມີວິໄນ:

3. ວິໄສທັດກ້ວາງໄກ: