ສະຖິຕິນັກສືກສາ ວິທະຍາໄລລາວນາໆຊາດ ສາຂາ ແຂວງອຸດົມໄຊ ສົກຮຽນ 2017-2018

ການຮຽນ-ການສອນ ແມ່ນລວມມີ 4 ສາຂາຮຽນຄື:

  • ສາຂາວິຊາ: ການເງີນ-ການບັນຊີ ລວມ:ມີນັກສືກສາທັງໝົດ 127, ຍີງ 79ຄົນ, ເປັນພະນັກງານ 19 ຄົນ
  • ສາຂາວິຊາ: ບໍລິຫານຈັດການລວມ: ມີນັກສືກສາທັງໝົດ 44, ຍີງ 19 ຄົນ, ເປັນພະນັກງານ 11 ຄົນ
  • ສາຂາວິຊາ: ໄອທີເອັມລວມ: ມີນັກສືກສາ 362, ຍີງ179 ຄົນ, ເປັນພະນັກງານ 13 ຄົນ
  • ສາຂາວິຊາ: ພາສາອັງກິດທຸລະກິດລວມ: ມີນັກສືກສາ 0 ຄົນ