ແນະນຳ ວິທະຍາໄລ ລາວນາໆຊາດ ສາຂາແຂວງອຸດົມໄຊ ໂດຍລະອຽດ

ວິທະຍາໄລລາວ ນາໆຊາດ ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ ສ້າງຕັ້ງຢ່າງເປັນທາງການ ສະບັບທີ 313/ສສ.ອຊ, ລົງວັນທີ 6/5/2004, ໃນໄລຍະຜ່ານມາ ໄດ້ສ້າງ ນັກວິຊາການ ທີ່ມີຄຸນນະພາບ ອອກຮັບໃຊ້ສັງຄົມ, ຊິ່ງສະແດງອອກນັກສຶກສາທີ່ຮຽນຈົບໃນລະດັບຊັ້ນສູງ ແລະ ລະດັບປະລິນຍາຕີ ທັງໝົດ 10 ຮຸ່ນ, ລວມມີນັກສຶກສາທັງໝົດ: 1.462 ຄົນ, ຍິງ: 661 ຄົນ ແມ່ນມີວຽກເຮັດ ງານທຳໝົດແລ້ວ.