ກອງປະຊຸ່ມ ປືກສາຫາລື ແຜນວຽກງານການສືກສາ ວິທະຍາໄລ ລາວນາໆຊາດແຂວງອຸດົມໄຊ

ເພື່ອຄວາມສາມັກຄີ ແລະ ເສີ່ມຂະຫຍ້າຍວຽກງານການສືກສາ ວິທະຍາໄລ ລາວນາໆຊາດແຂວງອຸດົມໄຊ ແລະ ສ້າງແຜ່ນກິດຈະກໍາຕ້ອນຮັບປີໃຫມ່ ແລະ ສະຫຼຸບຜົນສໍ່າເລັດດ້ານການສືກສາ, ການຫຼີ້ນກິລາພາຍໃນ ວິທະຍາໄລ ລາວນາໆຊາດ ແຂວງອຸດົມໄຊ ຄະນະບໍລິຫານ ແລະ ຄູ ອາຈານ ໄດ້ເພີ່ມທະວິ ກິດຈະກໍາໃຫ້ນ້ກສືກສາ ພາຍໃນວິທະຍາໄລ ແລະ ໄດ້ມອບຂອງຂວ້ນ ແລະລ້າງວັນໃຫ້ກັບຄູອາຈານ ແລະນ້ອງນັກສືກສາທີ່ໄດ້ຮັບລ້າງວັນຫລັງຈາກສໍາເລັດການຫຼີນກິລາ ພ້ອມດ້ວຍລ້າງວັນອື່ນໆ.

ປະກາດຮັບນັກສຶກສາໃນສົກຮຽນໃໝ່

ຮັບນັກສຶກສາ ເຂົ້າຮຽນທີ່ ວິທະຍາໄລລາວນາໆຊາດ ແລະ ວິທະຍາໄລເຕັກນິກໄຟຟ້າແລະອຸດສາຫະກຳປຸ່ງແຕ່ງ ທີ່ ຮ່າໂນຍ, ວິທະຍາໄລໂຕນດືກຖັງ ທີ່ນະຄອນໂຮຈີ່ມິນ ສສ ຫວຽດນາມ

ແນະນຳ ວິທະຍາໄລ ລາວນາໆຊາດ ສາຂາແຂວງອຸດົມໄຊ ໂດຍລະອຽດ

ວິທະຍາໄລລາວ ນາໆຊາດ ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ ສ້າງຕັ້ງຢ່າງເປັນທາງການ ສະບັບທີ 313/ສສ.ອຊ, ລົງວັນທີ 6/5/2004, ໃນໄລຍະຜ່ານມາ ໄດ້ສ້າງ ນັກວິຊາການ ທີ່ມີຄຸນນະພາບ ອອກຮັບໃຊ້ສັງຄົມ, ຊິ່ງສະແດງອອກນັກສຶກສາທີ່ຮຽນຈົບໃນລະດັບຊັ້ນສູງ ແລະ ລະດັບປະລິນຍາຕີ ທັງໝົດ 10 ຮຸ່ນ, ລວມມີນັກສຶກສາທັງໝົດ: 1.462 ຄົນ, ຍິງ: 661 ຄົນ ແມ່ນມີວຽກເຮັດ ງານທຳໝົດແລ້ວ.