ຫຼັກສູດຊັ້ນສູງ ສາຂາວິຊາເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ-ການຈັດການ

ຫຼັກສູດຊັ້ນສູງ ສາຂາວິຊາເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ-ການຈັດການ

ສາຂາເຕັກໂນໂລຊີ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ