ງານຕະຫລາດນັດຂອງວິທະຍາໄລ

ງານຕະຫລາດນັດຂອງວິທະຍາໄລ

ງານຕະຫລາດນັດແຮງງານແຂວງອູດົມໄຊ ຄັ້ງວັນທີ3/5/2019. ນຳທີມງານ ວິທະຍາໄລ ລາວນາໆຊາດ ມາເປີດບູດ

Date: May 3, 2019
From: 3/5/2019
Location: ງານຕະຫລາດນັດແຮງງານແຂວງອູດົມໄຊ ຄັ້ງວັນທີ3/5/2019. ນຳທີມງານ ວິທະຍາໄລ ລາວນາໆຊາດ ມາເປີດບູດ