ທີມງານທັດສະນະສຶກສາ

ທີມງານທັດສະນະສຶກສາ

ທຶມງານຄະນະຄູອາຈານ ພ້ອນັກສຶກສາ ວິທະຍາໄລລາວນາໆຊາດ ໄປທັດສະນະສຶກສາແລກປ໋ຽນບົດຮຽນ ຍູ່ມະຫາໄລລາດສະມຸງຄຸນ ລ້ານນາຈັງຫວັດນ່ານ ປະເທດໄທ

 

Location: ທຶມງານຄະນະຄູອາຈານ ພ້ອນັກສຶກສາ ວິທະຍາໄລລາວນາໆຊາດ ໄປທັດສະນະສຶກສາແລກປ໋ຽນບົດຮຽນ ຍູ່ມະຫາໄລລາດສະມຸງຄຸນ ລ້ານນາຈັງຫວັດນ່ານ ປະເທດໄປ