ວິທະຍາໄລ ຮັບແຂກມາຢ້ຽມຢາມຈາກຕ່າງປະເທດ

ວິທະຍາໄລ ຮັບແຂກມາຢ້ຽມຢາມຈາກຕ່າງປະເທດ

ວິທະຍາໄລ ລາວນາໆຊາດ ຮັບຄະນະມາຈາກມະຫາໄລ ເທັກໂນໂລຍີລາດສະມຸງລ້ານນາ ຈັງຫັວດນ່ານ

 

Date: April 11 2018
Location: ວິທະຍາໄລ ລາວນາໆຊາດ ຮັບຄະນະມາຈາກມະຫາໄລ ເທັກໂນໂລຍີລາດສະມຸງລ້ານນາ ຈັງຫັວດນ່ານ