ໂຄງການກໍ່ສ້າງອາຄານຫຼັງໃຫມ່

ໂຄງການກໍ່ສ້າງອາຄານຫຼັງໃຫມ່

ໂຄງການກໍ່ສ້າງອາຄານຫຼັງໃຫມ່ຂອງວິທະຍາໄລລາວນາໆຊາດ ສາຂາ ແຂວງ ອຸດົມໄຊ

Date: August 8, 2018
Location: ໂຄງການກໍ່ສ້າງອາຄານຫຼັງໃຫມ່ຂອງວິທະຍາໄລລາວນາໆຊາດ ສາຂາ ແຂວງອຸດົມໄຊ