ກົດ​ລະບຽບ​​ວ່າ​ດ້ວຍ​ການ​ສອບ​ເສັງຂອງວິທະຍາໄລ

ກົດ​ລະບຽບ​​ວ່າ​ດ້ວຍ​ການ​ສອບ​ເສັງຂອງວິທະຍາໄລ

ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ

ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນະຖາວອນ

======

ກະຊວງ​ສຶກສາ​ທິການ ແລະ ກິລາ

ວິທະຍາ​ໄລລາ​ວນາໆ​ຊາດສາຂາແຂວງອຸດົມ​ໄຊ

ກົດລະບຽບ

ວ່າດ້ວຍການສອບເສັງ

–   ອິງ​ຕາມ ກົດ​ລະບຽບ​ວ່າ​ດວຍການຈັດ​ຕັ້ງ​ການ​ຮຽນ – ການ​ສອນ​ຂອງ​ກະຊວງ​ສຶກສາ​ທິການ ​ແລະກິລາ​ ວາງ​ອອກ.

ວິທະຍາໄລລາວນາໆຊາດສາຂາອຸດົມໄຊອອກກົດລະບຽບ.

ມາດຕາ 01:  ວ່າດ້ວຍກົດລະບຽບການສອບເສັງ.

 1. ນັກ​ສຶກສາທຸກໆຄົນ​ຈະ​ມີ​ສິດ​ເຂົ້າ​ຫ້ອງ​ສອບ​ເສັງ​ໄດ້​ກໍ່ຕໍ່​ເມື່ອ​ໄດ້​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ຮຽນ, ຮ່ວມ​ກິດຈະກຳ​ຕ່າງໆບໍ່ຕໍ່າກ່ວາ 80% ຂອງ​ແຕ່​ລະລາຍ​ວິຊາ.ບໍ່ຕິດໜີ້ຄ່າ​ເທີມຮຽນ ​ແລະ ຄ່າ​ທຳນຽມຕ່າງໆ.
 2. ນັກ​ສຶກສາທຸກໆຄົນຕ້ອງ​ນຸ່ງ​ເຄື່ອງ​ຊຸດ​ສຸພາບ, ຕິດ​ກາໝາຍປ້າຍ​ເສື້ອ, ມັດ​ກາລະວັດ​ທີ່​ທາງ​ວິທະຍາ​ໄລ​ກຳນົດ​ໃຫ້​ຈິ່ງ​ມີ​ສິດ​ເຂົ້າ​ຫ້ອງ​ສອບ​ເສັງ​ໄດ້.
 3. ນັກ​ສຶກສາທຸກໆຄົນຕ້ອງ​ໄດ້​ກຽມອຸປະກອນ​ຕ່າງໆ​ເພື່ອ​ຮັບ​ໃຊ້​ໃນ​ການ​ສອບ​ເສັງ​ໃຫ້​ຄົບ​ຖ້ວນ​ປາສະຈາກ​ຢື່ມນຳ​ຄົນ​ອື່ນ​ໃນ​ເວລາ​ກຳລັງ​ສອບ​ເສັງ.
 4. ຕ້ອງ​ມາ​ເຖິງ​ສະຖານ​ທີ່​ສອບ​ເສັງ​ກ່ອນ​ເວລາ​ຢ່າງໜ້ອຍ 15 -20 ນາທີ​,ຖ້າ​ຊ້າ​ກວ່າ 20 ນາ​ທີ​ຈະ​ບໍ່ອະນຸຍາດ​ໃຫ້​ເຂົ້າ​ຫ້ອງສອບ​ເສັງ​ໃນ​ວິຊາ​ນັ້ນໆ.
 5. ຕ້ອງ​ນັ່ງ​ຕາມໝາຍ​ເລກ​ທີ່​ຄະນະ​ກຳມະການ​ກຳນົດ​ໃຫ້​ເທົ່າ​ນັ້ນ, ຍົກ​ເວັ້ນບຸກຄົນ​ໃດ​ຫາກ​ຖືກ​ກຳມະການ​ສົງ​ໃສ​ມີ​ບັນຫາ​ແມ່ນ​​ໃຫ້​ແຍກ​ນັ່ງ​ຕ່າງຫາກ.
 6. ຫ້າມ​ໃຊ້​ສຽງດັງ​ເກີນ​ຄວນ, ຫ້າມ​ຖາມ​ກັນ​ຈົດ​ກ່າຍ​ນຳ​ກັນກໍລະນີ​ຈົດ​ກ່າຍ​ນຳ​ກັນ​ຈະ​ມີ​ຄວາມ​ຜິດ​ເທົ່າໆ​ກັນ.
 7. ຫ້າມ​ນຳ​ອຸປະກອນ​ຕ່າງໆທີ່​ບໍ່​ໄດ້​ຮັບ​ອະນຸຍາດຈາກ​ກຳມະການ​ເຂົ້າ​ຫ້ອງ​ສອບ​ເສັງ​ເດັດຂາດ.
 8. ນັກ​ສຶກສາ​ຄົນ​ໃດ​ມີ​ຈຸດປະສົງ​ຈະ​ອອກ​ຫ້ອງ​ສອບ​ເສັງ​ຕ້ອງ​ໄດ້​ຮັບ​ອະນຸຍາດ​ຈາກ​ກຳມະການ​ເສຍ​ກ່ອນ, ພາຍຫຼັງກັບ​ມາ​ຕ້ອງ​ໄດ້​ຄົ້ນ​ໂຕ​ອີກ​ຄັ້ງ​ຈິ່ງ​ເຂົ້າ​ຫ້ອງ​ໄດ້.
 9. ພາຍຫຼັງຕອບ​ຄຳ​ຖາມ ​ແລະ ລົງ​ລາຍ​ເຊັນ​ຮຽບຮ້ອຍ​ແລ້ວ​ນັກ​ສອບ​ເສັງ​ຕ້ອງ​ນຳ​ເອົາ​ບົດສອບ​ຂອງ​ຕົນ​ເອງ​ໄປ​ສົ່ງ​ໃຫ້​ຄະນະ​ກຳມະການ​ຈິ່ງ​ອອກ​ຈາກຫ້ອງສອບ​ເສັງ​ໄດ້.

–   ກໍລະນີ​ນັກ​ສອບ​ເສັງ​ຍັງ​ຕອບ​ຄຳ​ຖາມ​ບໍ່ທັນ​ແລ້ວ, ​ແຕ່ໝົດ​ເວລາ​ທີ່​ໄດ້​ກຳນົດນັກ​ສອບ​ເສັງ​ຄົນ​ນັ້ນ​ຕ້ອງ​ໄດ້​ສົ່ງ​ບົດສອບ​ໃຫ້​ຄະນະ​ກຳມະການ​ເຊັ່ນ​ກັນ.

ມາດຕາ 02:  ວ່າດ້ວຍມາດຕະການຕໍ່ຜູ້ລະເມີດ.

 1. ນັກ​ສອບ​ເສັງ​ຄົນ​ໃດ​ຫາກ​ລະ​ເມີດ​ບໍ່ຍອມ​ປະຕິບັດ​ຕາມ​ກົດ​ລະບຽບສະບັບ​ນີ້ຈະ​ບໍ່ອະນຸຍາດ​ໃຫ້​ເຂົ້າ​ຫ້ອງ​ສອບ​ເສັງ​ເດັດຂາດ.
 2. ກໍລະນີ​ທີ່​ນັກ​ສອບ​ເສັງ​ຫາກ​ໄດ້​ເຂົ້າ​ຫ້ອງ​ສອບ​ເສັງ​ໄປ​ແລ້ວ​,ແຕ່ບໍ່ປະຕິບັດ​ຕາມ​ກົດ​ລະບຽບເຊັ່ນ: ກ່າຍ​ນຳໝູ່,ວົນ​ແຊວພາ​ໃຫ້ໝູ່​ເສຍ​ສະມາທິ, ​ເປີດ​ໂທລະສັບ, ​ເດີນ​ເຂົ້າ​-ອອກ​ຫ້ອງ​ໂດຍ​ບໍ່​ໄດ້​ຮັບ​ອະນຸຍາດ, ກຳມະການ​ກ່າວ​ເຕືອນ​ແລ້ວ 2 ຄັ້ງ​ຍັງ​ບໍ່ຟັງ​ກຳມະການ​ຍາມ​ຫ້ອງ​ມີ​ສິດ​ໄລ່​ອອກ​ຫ້ອງ​ສອບ​ເສັງ​ທັນທີ​ໂດຍ​ບໍ່ມີ​ການ​ຕໍ່ວ່າ​ໃດໆທັງ​ສິ້ນ.

ມາດຕາ 03: ວ່າດ້ວຍຜົນສັກສິດ.

ກົດ​ລະບຽບສະບັບ​ນີ້ມີ​ຜົນ​ບັງຄັບ​ໃຊ້​ໄດ້​ນັບ​ແຕ່​ມື້ລົງ​ລາຍ​ເຊັນ​ເປັນ​ຕົ້ນ​ໄປ.

 

ຜູ່ອຳນວຍການວລຊ

Date: ເມສາ 30, 2018
From: 11:15 AM
To: 3:00 PM
Location: ລະບຽບສອບເສັງເຂົ້າຮຽນວິທະຍາໄລລາວ ນາໆຊາດ ສາຂາແຂວງ ອຸດົມໄຊ