ປະຫວັດວິທະຍາໄລ ວລຊ

1. ຄວາມເປັນມາຂອງວິທະຍາໄລ

ວິທະຍາໄລລາວນາໆຊາດ ສາຂາແຂວງອຸດົມໄຊ ແມ່ນຂື້ນກັບວິທະຍາໄລລາວນາໆຊາດ ສຳນັກງານໃຫ່ຍ ຕັ້ງຢູ່່ຖະຫມົນ ມິດຕະພາບ ບ້ານສະພານທອງກາງ ເມືອງສີສັດຕະນາກ, ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ  ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ ສ້າງຕັ້ງຢ່າງເປັນທາງການ ສະບັບທີ 313/ສສ.ອຊ, ລົງວັນທີ 6/5/2004; ມີ3 ຫລັກສູດ ອາຊີວະສຶກສາ ຊັ້ນສູງ ລະບົບ 3ປີ ແລະ ປະລິນຍາຕີ ລະບົບ 4ປີ; ໂດຍຕອບສະໜອງຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການ  ແລະ ເປັນການຮອງຮັບການຂະຫຍາຍຕົວຂອງສັງຄົມ, ໃນສົກຮຽນ 2005 – 2006 ວິທະຍາໄລ ໄດ້ຂະຫຍາຍຕາໜ່າງ ໂຄງການຫລັກສູດ ການຮຽນ-ການສອນ ລົງສູ່ທ້ອງຖິ່ນລວມມີສອງສາຂາ ຄື : ພາກເໜືອ ຕັ້ງຢູ່ແຂວງອຸດົມໄຊ ແລະ ພາກໃຕ້ ຕັ້ງຢູ່ແຂວງຈຳປາສັກ. ໄດ້ດຳເນີນການຮຽນ-ການສອນ ໂດຍປະຕິບັດຕາມໂຄງການຫຼັກສູດ ທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸມັດຈາກກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ຕາມໃບອະນຸຍາດ ສ້າງຕັ້ງຢ່າງເປັນທາງການ ສະບັບ ເລກທີ 851/ສສ,ອຊ ລົງວັນທີ 20/11/2006 ລວມມີ 2 ຫລັກສູດ ອາຊີວະສຶກສາ ຊັ້ນສູງລະບົບ 3 ປີ ແລະ ມາຮອດ ສົກປີ 2008-2009 ວິທະຍາໄລລາວນາໆຊາດ ສາຂາ ແຂວງອຸດົມໄຊ ໄດ້ຮັບໃບອະນຸຍາດ ສະບັບເລກທີ 2914/ສສ.ຄສອ,08, ລົງວັນທີ 12/11/2008 ໃຫ້ເປີດ ການຮຽນ-ການສອນ ເພີ່ມອີກ 01 ສາຂາວິຊາ ຄື: ສາຂາວິຊາ ເຕັ ກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ-ການຈັດການ, ຜ່ານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການຮຽນ-ການສອນ ມາໄດ້ໄລຍະໜຶ່ງທາງກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ເຫັນໄດ້ຄວາມສຳຄັນ ໃນການພັດທະນາ ຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ເພື່ອຕອບສະໜອງ ກັບຄວາມຮຽກຕ້ອງການຂອງສັງຄົມ ກໍ່ຄືຄວາມຕ້ອງການຂອງຕະຫລາດແຮງງານ ມາໃນສົກປີ 2010-2011 ວິທະຍາໄລລາວນາໆຊາດ ສາຂາແຂວງອຸດົໄຊ ໄດ້ຮັບໃບອະນຸຍາດ ສະບັບເລກທີ 133/ສສ.ຄສອ,2011, ລົງວັນທີ 01/03/2011 ໃຫ້ເປີດການຮຽນ-ການສອນໃນລະບົບປະລິນຍາຕີລະບົບປົກກະຕິ ແລະ ຕໍ່ເນື່ອງເພີ່ມອີກ 02 ສາຂາວິຊາຄື: ສາຂາວິຊາການເງິນ-ການບັນຊີ ແລະ ສາຂາວິຊາ ບໍ່ລິຫານ-ການຈັດການ  ຂື້ນໂດຍປະຕິບັດຕາມກົດລະບຽບ ຂອງກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາຢ່າງເປັນທາງການ.

2. ໂຄງປະກອບການຈັດຕັ້ງ

ວິທະຍາໄລລາວນາໆຊາດ ສາຂາແຂວງອຸດົມໄຊ ປະກອບມີ ປະທານ 1 ທ່ານ, ອຳນວຍການ 1 ທ່ານ, ຮອງອຳານວຍການ 2 ທ່ານ; ມີ ຫົວໜ້າພະແນກບໍ່ລິຫານ 1ທ່ານ, ຫົວໜ້າພະແນກວິຊາການ 1ທ່ານ,ຫົວໜ້າພະແນກຄຸ້ມຄອງນັກສຶກສາ 1ທ່ານ ແລະ ຫ້ອງການຍ່ອຍຕ່າງໆທີ່ຂື້ນກັບບັນດາພະແນກ ມີ ພະນັກງານຄູສອນປະຈຳ 29, ຄູ ອາຈານ ຮັບເຊີນ 25ທ່ານ , ໃນນີື້ມີວຸດທິການສຶກສາລະດັບປະລິນຍາຕີ 35ຄົນ, ຍິງ6ຄົນ,ປະລິນຍາໂທ 19ຄົນ, ຍິງ2ຄົນ ແລະ ປະລິນຢາເອກ 4ທ່ານ, ຍິງ1ທ່ານ. ນອກຈາກນີື້ວິທະຍາໄລມີ ອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນ ຄື : ອົງການຊາວໜຸ່ມ, ອົງການສະຫາພັນແມ່ຍິງ, ອົງການກຳບະບານ ແລະ ອົງການພັກໃນການຊີ້ນຳໆພາໂດຍໜ່ວຍພັກຮາກຖານວິທະຍາໄລເອງ.

3. ໂຄງການຫຼັກສູດ

3.1. ດຳເນີນ ການຮຽນ-ການສອນ ທີ່ສຳນັກງານໃຫຍ່ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ

 1. ຫລັກສູດ ສາຂາໂຮງແຮມ-ທອງທ່ຽວ (ຊັ້ນສູງ 107 ໜ່ວຍກິດ ແລະ ປະລິນຍາຕີ 179 ໜ່ວຍກິດ)
 2. ຫລັກສູດ ສາຂາ ການເງິນ-ການບັນຊີ (ຊັ້ນສູງ 114 ໜ່ວຍກິດ ແລະ ປະລິນຍາຕີ 186ໜ່ວຍກິດ)
 3. ຫລັກສູດ ພາສາອັງກິດທຸລະກິດ (ຊັ້ນສູງ 112 ໜ່ວຍກິດ )

3.2. ດໍາເນີນການຮຽນ-ການສອນທີ່ ວິທະຍາໄລລາວນາໆຊາດ ສາຂາແຂວງອຸດົມໄຊ.

ຫລັກສູດ ອາຊີວະຊັ້ນສ ງ ລະບົບ 3 ປີ ແລະ ຫັລກສູດປະລິນຍາຕີ 4 ປີຄື :

 1. ຫລັກສູດຊັ້ນສູງ ສາຂາວິຊາ ການເງິນ-ບັນຊີ (114 ໜ່ວຍກິດ ແລະ ປະລິນຍາຕີ 139 ໜ່ວຍກິດ )
 2. ຫລັກສູດຊັ້ນສູງ ສາຂາວິຊາບໍ່ລິຫານການຈັດການ( 114 ໜ່ວຍກິດ ແລະ ປະລິນຍາຕີ 139 ໜ່ວຍກິດ )
 3. ຫລັກສ ດ ຊັື້ນສູງ ສາຂາວິຊາພາສາອັງກິດທຸລະກິດ( 112 ໜ່ວຍກິດ )
 4. ຫລັກສູດຊັ້ນສູງ ສາຂາວິຊາເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ-ການຈັດການ (105 ໜ່ວຍກິດ )

3.3. ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນການຮຽນ-ການສອນ:

ວິທະຍາໄລໄດ້ ຈັດການຮຽນ-ການສອນໃນສາຂາການເງິນ-ການບັນຊີ ແລະ ສາຂາວິຊາ ການບໍ່ລິຫານ-ການຈັດການ ໃນພາກປົກກະຕິ ແລະ ຕໍ່ເນື່ອງໄດ້ດຳເນີນມາເປັນປີທີ່ 11 ເຊິ່ງເລີ່ມແຕ່ສົກປີ 2005-2006 ເຖິ່ງ 2017-2018 ໄດ້ຮັບນັກສຶກສາຈຳນວນ 10 ລຸ້ນໃນສາມສາຂາວີຊາຄື :

 • ສາຂາວິຊາ ການເງິນ-ບັນຊີ ຊັ້ນສູງ 9 ຮຸ່ນ
 • ສາຂາວິຊາ ບໍ່ລິຫານການຈັດການ ຊັ້ນສູງ 3 ຮຸ່ນ
 • ສາຂາວິຊາພາສາອັງກິດທຸລະກິດ ຊັ້ນສູງ5 ຮຸ່ນ
 • ສາຂາວິຊາ Information Technology Management (ITM) ຊັ້ນສູງ 7 ຮຸ່ນ
 • ສາຂາວິຊາ ການເງິນ-ບັນຊີ ຊັ້ນປະລິນຍາຕີປົກກະຕິ 2 ຮຸ່ນ ແລະ ຕໍ່ເນື່ອງ 3ຮຸ່ນ
 • ສາຂາວິຊາ ບໍ່ລິຫານການຈັດການ ຊັ້ນປະລິນຍາຕີປົກກະຕິ 2 ຮຸ່ນ ແລະ ຕໍ່ເນື່ອງ 3ຮຸ່ນ

ມີນັກສຶກສາທີ່ໄດ້ຮຽນຈົບອອກໄປຮັບໃຊ້ສັງຄົມແລ້ວໃນແຕ່ລະສາຂາວິຊາມີດັ່ງນີ້:

 • ສາຂາວິຊາ ການເງິນ-ບັນຊີ ລວມມີ: 546 ຄົນ, ຍິງ: 311 ຄົນ
 • ສາຂາວິຊາ ບໍ່ລິຫານການຈັດການ ລວມມີ: 58ຄົນ, ຍິງ: 29 ຄົນ
 • ສາຂາວິຊາ ພາສາອັງກິດທຸລະກິດ ລວມມີ: 39ຄົນ, ຍິງ: 3 ຄົນ
 • ສາຂາວິຊາ ເຕັກໂນໂລຊຂໍ້ມູນຂ່າວສານ-ການຈັດການ Information Technology Management (ITM) ລວມມີ: 152 ຄົນ,ຍິງ: 42 ຄົນ
 • ສາຂາວິຊາ ການເງິນ-ບັນຊີ ຊັ້ນປະລິນຍາຕີປົກກະຕິ ລວມມີ: 108 ຄົນ, ຍິງ: 5 ຄົນ ແລະ ຕໍ່ເນື່ອງລວມມີ: 341ຄົນ, ຍິງ: 153ຄົນ
 • ສາຂາວິຊາ ບໍ່ລິຫານການຈັດການ ຊັ້ນປະລິນຍາຕີປົກກະຕິ ລວມມີ: 68ຄົນ, ຍິງ: 19ຄົນ ແລະ ຕໍ່ເນື່ອງລວມມີ: 177ຄົນ, ຍິງ:51ຄົນ

ໂດຍສັງລວມແລ້ວ ຜ່ານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແຜນການຮຽນ – ການສອນ ໃນໄລຍະຜ່ານມາ ໄດ້ສ້າງ ນັກວິຊາການ ທີ່ມີຄຸນນະພາບ ອອກຮັບໃຊ່ສັງຄົມ, ຊິ່ງສະແດງອອກນັກສຶກສາທີ່ຮຽນຈົບໃນລະດັບຊັ້ນສູງ ແລະ ລະດັບປະລິນຍາຕີ ທັງໝົດ 10 ຮຸ່ນ, ລວມມີນັກສຶກສາທັງໝົດ: 1.462 ຄົນ, ຍິງ: 661 ຄົນ ແມ່ນມີວຽກເຮັດ ງານທຳໝົດແລ້ວ.