ເພື່ອຄວາມສາມັກຄີ ແລະ ເສີ່ມຂະຫຍ້າຍວຽກງານການສືກສາ ວິທະຍາໄລ ລາວນາໆຊາດແຂວງອຸດົມໄຊ ແລະ ສ້າງແຜ່ນກິດຈະກໍາຕ້ອນຮັບປີໃຫມ່ ແລະ ສະຫຼຸບຜົນສໍ່າເລັດດ້ານການສືກສາ, ການຫຼີ້ນກິລາພາຍໃນ ວິທະຍາໄລ ລາວນາໆຊາດ ແຂວງອຸດົມໄຊ ຄະນະບໍລິຫານ ແລະ ຄູ ອາຈານ ໄດ້ເພີ່ມທະວິ ກິດຈະກໍາໃຫ້ນ້ກສືກສາ ພາຍໃນວິທະຍາໄລ ແລະ ໄດ້ມອບຂອງຂວ້ນ ແລະລ້າງວັນໃຫ້ກັບຄູອາຈານ ແລະນ້ອງນັກສືກສາທີ່ໄດ້ຮັບລ້າງວັນຫລັງຈາກສໍາເລັດການຫຼີນກິລາ ພ້ອມດ້ວຍລ້າງວັນອື່ນໆ.

[:en]ເພື່ອຄວາມສາມັກຄີ ແລະ ເສີ່ມຂະຫຍ້າຍວຽກງານການສືກສາ ວິທະຍາໄລ ລາວນາໆຊາດແຂວງອຸດົມໄຊ ແລະ ສ້າງແຜ່ນກິດຈະກໍາຕ້ອນຮັບປີໃຫມ່ ແລະ ສະຫຼຸບຜົນສໍ່າເລັດດ້ານການສືກສາ, ການຫຼີ້ນກິລາພາຍໃນ ວິທະຍາໄລ ລາວນາໆຊາດ ແຂວງອຸດົມໄຊ ຄະນະບໍລິຫານ ແລະ ຄູ ອາຈານ ໄດ້ເພີ່ມທະວິ ກິດຈະກໍາໃຫ້ນ້ກສືກສາ ພາຍໃນວິທະຍາໄລ ແລະ ໄດ້ມອບຂອງຂວ້ນ ແລະລ້າງວັນໃຫ້ກັບຄູອາຈານ ແລະນ້ອງນັກສືກສາທີ່ໄດ້ຮັບລ້າງວັນຫລັງຈາກສໍາເລັດການຫຼີນກິລາ ພ້ອມດ້ວຍລ້າງວັນອື່ນໆ.

One thought on “ກອງປະຊຸ່ມ ປືກສາຫາລື ແຜນວຽກງານການສືກສາ ວິທະຍາໄລ ລາວນາໆຊາດແຂວງອຸດົມໄຊ”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *