ທ່ານ ທີວທະວັດ ຮ້ອງ ຜ ອ ວິທະຍາໄລ່ ລາວນານາຊາດສາຂາແຂວງອຸດົມໄຊ ແລະ ໂຕແທນນັກສືກສາ ວິທະຍາໄລລາວນານາຊາດສາຂາ ແຂວງອຸດົມໄຊເຂົ້າຮ່ວມກ້ອງປະຊຸ່ມແລກປ່ຽນ ວັດທະນະທໍາແລະການທ່ອງທ່ຽວ ກັບອົງການ NIDA ແລະ ໂຮງຮຽນລົມເກົ້າ ຈາກຈັງວັດນານປະເທດໄທພິທີກ້ອງປະຊຸ່ມໄດ້ ຈັດຂື້ນທີບາງກອກປະເທດໄທໃນວັນທີ 28/08/2014 ແລະ ໄດ້ຮັບໝາກຜົນສໍາເລັດລົງດ້ວຍດີ.

ທ່ານ ທີວທະວັດ ຮ້ອງ ຜ ອ ວິທະຍາໄລ່ ລາວນານາຊາດສາຂາແຂວງອຸດົມໄຊ ແລະ ໂຕແທນນັກສືກສາ ວິທະຍາໄລລາວນານາຊາດສາຂາ ແຂວງອຸດົມໄຊເຂົ້າຮ່ວມກ້ອງປະຊຸ່ມແລກປ່ຽນ ວັດທະນະທໍາແລະການທ່ອງທ່ຽວ ກັບອົງການ NIDA ແລະ ໂຮງຮຽນລົມເກົ້າ ຈາກຈັງວັດນານປະເທດໄທພິທີກ້ອງປະຊຸ່ມໄດ້ ຈັດຂື້ນທີບາງກອກປະເທດໄທໃນວັນທີ 28/08/2014 ແລະ ໄດ້ຮັບໝາກຜົນສໍາເລັດລົງດ້ວຍດີ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *