ຮັບນັກສຶກສາ ເຂົ້າຮຽນທີ່ ວິທະຍາໄລລາວນາໆຊາດ ແລະ ວິທະຍາໄລເຕັກນິກໄຟຟ້າແລະອຸດສາຫະກຳປຸ່ງແຕ່ງ ທີ່ ຮ່າໂນຍ, ວິທະຍາໄລໂຕນດືກຖັງ ທີ່ນະຄອນໂຮຈີ່ມິນ ສສ ຫວຽດນາມ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *