2 thoughts on “ຂໍ້ມູນການປະກັນຄຸນນະພາບການສຶກສາ”

  1. ວິທະຍາໄລລາວນາໆຊາດ ສາຂາ ແຂວງອຸດົມໄຊ ເຂົ້າຮ່ວມສໍາມະນາ ແລກປ່ຽນວັດທະນະທໍາ ແລະ ການທ່ອງທ່ຽວກັບອົງການ NIDA
    11/10/2018 licoudomxay 0
    ທ່ານ ທີວທະວັດ ຮ້ອງ ຜ ອ ວິທະຍາໄລ່ ລາວນານາຊາດສາຂາແຂວງອຸດົມໄຊ ແລະ ໂຕແທນນັກສືກສາ ວິທະຍາໄລລາວນານາຊາດສາຂາ ແຂວງອຸດົມໄຊເຂົ້າຮ່ວມກ້ອງປະຊຸ່ມແລກປ່ຽນ ວັດທະນະທໍາແລະການທ່ອງທ່ຽວ ກັບອົງການ NIDA ແລະ ໂຮງຮຽນລົມເກົ້າ ຈາກຈັງວັດນານປະເທດໄທພິທີກ້ອງປະຊຸ່ມໄດ້ ຈັດຂື້ນທີບາງກອກປະເທດໄທໃນວັນທີ 28/08/2014 ແລະ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *