ວິທະຍາໄລລາວ ນາໆຊາດ ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ ສ້າງຕັ້ງຢ່າງເປັນທາງການ ສະບັບທີ 313/ສສ.ອຊ, ລົງວັນທີ 6/5/2004, ໃນໄລຍະຜ່ານມາ ໄດ້ສ້າງ ນັກວິຊາການ ທີ່ມີຄຸນນະພາບ ອອກຮັບໃຊ້ສັງຄົມ, ຊິ່ງສະແດງອອກນັກສຶກສາທີ່ຮຽນຈົບໃນລະດັບຊັ້ນສູງ ແລະ ລະດັບປະລິນຍາຕີ ທັງໝົດ 10 ຮຸ່ນ, ລວມມີນັກສຶກສາທັງໝົດ: 1.462 ຄົນ, ຍິງ: 661 ຄົນ ແມ່ນມີວຽກເຮັດ ງານທຳໝົດແລ້ວ.

2 thoughts on “ແນະນຳ ວິທະຍາໄລ ລາວນາໆຊາດ ສາຂາແຂວງອຸດົມໄຊ ໂດຍລະອຽດ”

  1. ເພື່ອຄວາມສາມັກຄີ ແລະ ເສີ່ມຂະຫຍ້າຍວຽກງານການສືກສາ ວິທະຍາໄລ ລາວນາໆຊາດແຂວງອຸດົມໄຊ ແລະ ສ້າງແຜ່ນກິດຈະກໍາຕ້ອນຮັບປີໃຫມ່ ແລະ ສະຫຼຸບຜົນສໍ່າເລັດດ້ານການສືກສາ, ການຫຼີ້ນກິລາພາຍໃນ ວິທະຍາໄລ ລາວນາໆຊາດ ແຂວງອຸດົມໄຊ ຄະນະບໍລິຫານ ແລະ ຄູ ອາຈານ ໄດ້ເພີ່ມທະວິ ກິດຈະກໍາໃຫ້ນ້ກສືກສາ ພາຍໃນວິທະຍາໄລ ແລະ ໄດ້ມອບຂອງຂວ້ນ ແລະລ້າງວັນໃຫ້ກັບຄູອາຈານ ແລະນ້ອງນັກສືກສາທີ່ໄດ້ຮັບລ້າງວັນຫລັງຈາກສໍາເລັດການຫຼີນກິລາ ພ້ອມດ້ວຍລ້າງວັນອື່ນໆ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *